tło tło

Akcjonariat

Stan na dzień 10.07.2020 r. 


Akcjonariat według liczby głosów:

Akcjonariat HELIO S.A. według liczby głosów *Podmiot zależny od Leszka Wąsowicza

 

 Akcjonariat według liczby akcji:

Akcjonariat HELIO S.A. według liczby akcji  *Podmiot zależny od Leszka Wąsowicza

 

Kapitał zakładowy Spółki HELIO S.A. wynosi 2.500.000 zł i dzieli się na:

- 3.872.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 1.128.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

 Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,50 zł.

Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariuszaLiczba akcjiLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie akcjiUdział w ogólnej liczbie głosów
Leszek Wąsowicz, w tym:4.065.8224.065.82281,32%81,32%
- bezpośrednio3.857.0003.857.00077,14%77,14%
- pośrednio poprzez HELIO S.A. (jako podmiot dominujący)208.822208.8224,18%4,18%
Paweł Knopik250.059250.0595,00%5,00%
Pozostali684.119684.11913,68%13,68%
Razem5.000.0005.000.000100,00% 100,00%