Raport bieżący nr 8/2018

Zarząd HELIO S.A. informuje, iż w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, o których Emitent informował poprzednim raportem bieżącym (nr 7/2018 z dnia 14.12.2018 r.), w dniu 14.12.2018 r. Rada Nadzorcza HELIO S.A. dokonała niezwłocznie następujących uzupełnień w składzie Komitetu Audytu Spółki oraz w zakresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej HELIO S.A.:

  1. funkcja Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącej Komitetu Audytu powierzona Pani Lucynie Grabowskiej wygasła w związku z wygaśnięciem jej mandatu dotyczącego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej HELIO S.A.,
  2. Pan Grzegorz Kowalik został powołany na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  3. Pani Aleksandra Ciąćka została powołana w skład Komitetu Audytu i została powierzona jej funkcja Przewodniczącej Komitetu Audytu.


Celem zmian było zapewnienie płynnego funkcjonowania Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż Komitet Audytu w zmienionym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Informacje na temat nowo powołanego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu HELIO S.A., Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.