Raport bieżący nr 6/2019

Zarząd Helio S.A. z siedzibą w Wyględach („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację poufną, że w dniu 3 lipca 2019 roku Spółka oraz Pan Leszek Wąsowicz, działając wspólnie jako wzywający („Wzywający”) ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1.143.000 akcji Spółki, tj. na sprzedaż wszystkich akcji Spółki znajdujących się w obrocie giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu Wzywających. W związku z ogłoszonym wezwaniem planowane jest osiągnięcie przez Wzywających stanu, w którym Wzywający łącznie będą posiadać 5.000.000 akcji Spółki, uprawniających do 5.000.000 głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. („Wezwanie”).

Podmiotami nabywającymi akcje będą Spółka oraz Pan Leszek Wąsowicz. Zarząd Spółki informuje, że jeśli po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający osiągną 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający przeprowadzą przymusowy wykup akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ogłoszenie Wezwania nastąpiło na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Cena nabycia akcji w Wezwaniu ustalona została na 9,00 PLN za jedną akcję, co odpowiada kryteriom określonym w art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zabezpieczenie transakcji nabycia akcji zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku Spółki oraz Pana Leszka Wąsowicza na okres nie krótszy niż do czasu zakończenia Wezwania.

Pliki do pobrania