Raport bieżący nr 5/2019

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) („Rozporządzenie”) Zarząd HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach (dalej „Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 sierpnia 2019 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w Wyględach przy ul. Stołecznej 26.

Szczegółowy porządek obrad zawarty jest w Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiącym wraz projektami uchwał załącznik do niniejszego raportu.