Raport bieżący nr 4/2019

Zarząd HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach (Spółka), informuje, że dnia 3 lipca 2019 roku:

I. Leszek Paweł Wąsowicz;

II. Spółka;

łącznie jako („Strony Porozumienia”)

wypełniając kryteria wskazane w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa”), zawarli porozumienie („Porozumienie”). Porozumienie dotyczy nabycia akcji od pozostałych akcjonariuszy Spółki w celu osiągnięcia poziomu co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co skutkować będzie przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy mniejszościowych w celu uzyskania przez Strony Porozumienia posiadania 100% akcji Spółki. W konsekwencji, Strony Porozumienia doprowadzą do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwały dotyczącej zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym. Strony Porozumienia posiadają obecnie łącznie 3.857.000 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 77,14% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Zgodnie z treścią Porozumienia, Spółka oraz Leszek Wąsowicz zobowiązali się do współdziałania przy podejmowaniu czynności prowadzących do nabycia wszystkich akcji będących w posiadaniu podmiotów innych niż Spółka oraz Leszek Wąsowicz w szczególności w zakresie następujących czynności:

I. wspólne ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki;

II. przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Spółki zgodnie z przepisami Ustawy w przypadku osiągnięcia progu co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

III. wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

 

Strony Porozumienia (Spółka, zgodnie z art. 364 § 2 KSH nie może wykonywać praw głosu z akcji własnych) zobowiązały się ponadto do współdziałania w celu podjęcia:

I. przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych;

II. uchwały o dematerializacji akcji po uprzednim przeprowadzeniu wykupu i nabyciu przez Spółkę oraz Leszka Wąsowicza wszystkich akcji Spółki.

 

Porozumienie zostało zawarte do dnia 3 lipca 2020 roku lub do dnia w którym akcje Spółki zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i nastąpi zniesienie ich dematerializacji.

Pliki do pobrania