Raport bieżący nr 2/2019

Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej analizie wstępnych danych finansowych za trzeci kwartał roku obrotowego 2018/2019 (tj. styczeń – marzec 2019) uznał, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia należy spodziewać się za przedmiotowy okres wyniku finansowego netto na poziomie ok. 1 mln zł względem 3.489 tys. zł zysku netto za analogiczny kwartał ubiegłego roku (tj. styczeń – marzec 2018).

W opinii Zarządu HELIO S.A. czynnikiem, który miał kluczowy wpływ na pogorszenie wyniku finansowego netto Spółki w przedmiotowym okresie było zmniejszenie rentowności brutto ze sprzedaży. Obniżenie ww. wskaźnika było efektem przede wszystkim panujących wysokich presji cenowych w branży, będących konsekwencją uprzednich podwyżek na rynku surowcowym. Dodatkowo wzrosły koszty działalności operacyjnej, w tym w szczególności transportu, wynagrodzeń oraz materiałów i energii. Należy przy tym odnotować, że przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – marzec 2019 wyniosły 42,7 mln zł względem 49.399 tys. zł za analogiczny okres ubiegłego roku. Fluktuacja przychodów ze sprzedaży na poziomie plus-minus kilku-kilkunastu procent r/r w poszczególnych kwartałach roku obrotowego jest jednak typowa dla działalności Emitenta, tym bardziej w kontekście wyjątkowo późnego terminu tegorocznych świąt Wielkanocy (druga połowa kwietnia w 2019 względem końca marca w 2018), powodującego przesunięcie się części przedświątecznego piku sprzedażowego już na kolejny kwartał roku obrotowego.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym wyniku finansowego netto istotnie odbiegającego od wyniku analogicznego okresu roku poprzedniego. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie kwartalnym za III kwartał roku obrotowego 2018/2019, który Spółka opublikuje w dniu 30 maja 2019 r.

Pliki do pobrania