Raport bieżący nr 1/2019

Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej analizie wstępnych danych finansowych za drugi kwartał roku obrotowego 2018/2019 (tj. październik – grudzień 2018) uznał, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia należy spodziewać się za przedmiotowy okres wyniku finansowego netto na poziomie ok. 4 mln zł względem 6.529 tys. zł zysku netto za analogiczny kwartał ubiegłego roku (tj. październik – grudzień 2017).

W opinii Zarządu HELIO S.A. czynnikiem, który miał kluczowy wpływ na pogorszenie wyniku finansowego netto Spółki było zmniejszenie rentowności brutto ze sprzedaży. Obniżenie ww. wskaźnika było efektem przede wszystkim wzrostu cen na rynku surowcowym, w tym m.in. podwyżki cen maku, który szczególnie silnie skorelowany jest z okresem bożonarodzeniowym. Dodatkowo wzrosły koszty działalności operacyjnej, w tym w szczególności transportu, wynagrodzeń oraz materiałów i energii. Należy przy tym odnotować, że przychody ze sprzedaży w okresie październik – grudzień 2018 wyniosły 67 mln zł względem 73.427 tys. zł za analogiczny okres ubiegłego roku. Fluktuacja przychodów ze sprzedaży na poziomie plus-minus kilku-kilkunastu procent r/r w poszczególnych kwartałach roku obrotowego jest jednak typowa dla działalności Emitenta.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym wyniku finansowego netto istotnie odbiegającego od wyniku analogicznego okresu roku poprzedniego. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie półrocznym za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., który Spółka opublikuje w dniu 29 marca 2019 r.

Pliki do pobrania