tło tło tło

Dofinansowanie

PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku prażalni, zakup maszyn i urządzeń podnoszących konkurencyjność firmy oraz wprowadzenie nowych produktów i przeciwdziałanie zmianom klimatu"
mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.