Raport bieżący nr 24/2019

Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej analizie wstępnych danych finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2019/2020 (tj. lipiec – wrzesień 2019) należy spodziewać się za przedmiotowy okres przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 35 mln zł względem 24.565 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (tj. lipiec – wrzesień 2018). Mimo wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży (powyżej 40% r/r), należy się liczyć ze spadkiem o ok. 7 p.p. rentowności brutto ze sprzedaży. Obniżenie ww. wskaźnika było efektem przede wszystkim panujących wysokich presji cenowych w branży, będących konsekwencją uprzednich podwyżek na rynku surowcowym. Spółka poprzez efekt ekonomi skali dążyła zatem do przekroczenia progu rentowności w niszowym dla działalności Emitenta kwartale. Struktura odbiorców nie uległa przy tym istotnym zmianom.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że z uwagi na sezonowość branży, w tym stosunkowo nieduży udział przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału roku obrotowego w całorocznej sprzedaży Spółki, utrzymanie tak wysokiej dynamiki sprzedaży w kluczowych kwartałach świątecznych jest mało prawdopodobne z uwagi na efekt wysokiej bazy. Za normę dla działalności Emitenta wciąż należy uznawać fluktuację przychodów ze sprzedaży na poziomie plus-minus kilku-kilkunastu procent r/r w poszczególnych kwartałach roku obrotowego.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym przychodów ze sprzedaży istotnie odbiegających od danych za analogiczny okresu roku poprzedniego. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie kwartalnym za I kwartał roku obrotowego 2019/2020, który Spółka opublikuje w dniu 29 listopada 2019 r.

Pliki do pobrania