Raport bieżący nr 22/2019

Zarząd Helio S.A. z siedzibą w Wyględach („Spółka”), informuje, że 27 września 2019 roku do Spółki wpłynęło datowane na ten sam dzień zawiadomienie od Leszka Wąsowicza sporządzone zgodnie z art. 77 ust. 7 w związku z art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 3 lipca 2019 roku („Wezwanie”) przez strony porozumienia tj. Leszka Wąsowicza oraz Spółkę („Strony Porozumienia”).

Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia:

Na podstawie art. 77 ust 7 w zw. z art. 69, w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) niniejszym zawiadamiam o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 3 lipca 2019 roku („Wezwanie”) przez strony porozumienia tj. Leszka Wąsowicza oraz Spółkę („Strony Porozumienia”).

W ramach I tury zapisów Spółka w dniu 11 września 2019 roku nabyła 166.428 akcji Spółki po cenie 10,54 złote (dziesięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) za 1 (jedną) akcję Spółki. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej, nastąpiło w dniu 13 września 2019 roku.
Przed rozliczeniem transakcji w ramach I tury, Strony Porozumienia posiadały łącznie 3.857.000 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 77,14% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym:

a. Spółka nie posiadała akcji własnych;

b. Leszek Wąsowicz posiadał 3.857.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.857.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu 77,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po rozliczeniu transakcji w ramach I tury, Strony Porozumienia posiadały łącznie 4.023.428 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowiło, po zaokrągleniu 80,47% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 4.023.428 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 80,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

a. Spółka posiadała bezpośrednio 166.428 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowiło, po zaokrągleniu 3,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 166.428 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło, po zaokrągleniu, 3,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b. Leszek Wąsowicz posiadał bezpośrednio 3.857.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.857.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło, po zaokrągleniu 77,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W ramach II tury zapisów Spółka w dniu 25 września 2019 roku nabyła 1.554 akcji Spółki po cenie 10,54 złote (dziesięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) za 1 (jedną) akcję Spółki. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej, nastąpiło w dniu 27 września 2019 roku.

Przed rozliczeniem transakcji w ramach II tury, Strony Porozumienia posiadały łącznie 4.023.428 akcji Spółki, stanowiących 80,47% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 80,47% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym:

a. Spółka posiadała bezpośrednio 166.428 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu 3,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 166.428 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło, po zaokrągleniu, 3,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b. Leszek Wąsowicz posiadał bezpośrednio 3.857.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.857.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło, po zaokrągleniu 77,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po rozliczeniu transakcji w ramach II tury, tj. po zakończeniu Wezwania, Strony Porozumienia posiadają łącznie 4.024.982 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu 80,50% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 4.024.982 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 80,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:
a. Spółka posiada bezpośrednio 167.982 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu 3,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 167.982 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu, 3,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b. Leszek Wąsowicz posiada bezpośrednio 3.857.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.857.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu 77,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiotem zależnym od Leszka Wąsowicza posiadającym akcje Spółki jest Helio S.A. z siedzibą w Wyględach.

Ponadto Leszek Wąsowicz informuje, że:
- Strony Porozumienia nie identyfikują osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Spółki.

Nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie jest równa 4.024.982, co stanowi, po zaokrągleniu, 80,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pliki do pobrania